rüyada misafir ağırlamak Yalan dizisinin Kerim'i Atakan Hoşgören kimdir? Atakan Hoşgören kaç yaşında, nereli? - Son Dakika Yaşam Haberleri | Cumhuriyet rüyada çocuk dövmek

BismillahirrahmanirrahimÂlemlerin Rabbi,İstikametvegörev saç spreyi Rahman ve Rahim olan Allah’a hamt, Peygamberimize, âline ve sahabelerine salât ve selam ederiz.Fatiha Sûresi’nde, kulun Allah’tan talep ettiği şey, istikamet yoludur. Nedir istikamet? İstikamet yolu üzere olmak ne anlama gelir? Kur’an’da müstakim ölçekten, sırat-ı müstakimden ve tarik-i müstakimden bahsedilir. Allah’ın sıratı müstakim üzere olduğu söylenir. Sadece Allah değil, onun elçisi olan Peygamberimiz de sırat-ı müstakim üzeredir. Kur’an bir taraftan Müslümanlara namazı ikame edin, derken, diğer taraftan da “ey kitap ehli, siz Tevrat'ı ikame etmedikçe…” der. Bugünün Müslümanları olarak, istikameti ve sırat-ı müstakimi yeniden anlamaya mecburuz. Sözlükte “doğru, düzgün, dengeli, sabit ve kararlı olma” gibi anlamlara gelen “kavm” kökünden mastar olan istikamet; doğruluk, dürüstlük, adalet, itidal, itaat, sadakat ve dürüstçe yaşamak manalarında kullanılmaktadır. Arapça sözlüklerde istikamet kelimesiyle ilgili olarak; İslam’ca ve ahlaki hükümlere uygun bir hayat sürme, her türlü aşırılıktan sakınma, Allah’a itaat edip Hz. Muhammed’in sünnetine uymak şeklinde tanımlanmıştır. İstikamet; dosdoğru İslam yolu üzerinde sapmadan ilerlemektir. Peygamberimiz bir soru üzerine az ve öz şu sözü söylemişlerdir. “Allah’a iman ettim de, sonra istikamet üzere ol.” (Müslim) Kur’an’da aynı kelimenin isim ve fiil olarak birçok yerde geçtiği görülür. “Emir olunduğun gibi istikamet üzere ol”, “Bizi sırat-ı müstakime yönlendir”, “Benim Rabbim sırat-ı müstakim üzeredir”, “Rabbimiz Allah’tır dedikten sonra istikamet üzere olan kimselere melekler gelir; ‘korkmayın, üzülmeyin ve size vaat edilen cennetle sevinin’ derler.” “Biz insanı en güzel kıvamda yarattık.” Bir şeyi ikame etmek, onun hakkını vermektir. İstikamet; samimi ve kararlı bir imanla İslam yolunda istikrarlı, dengeli bir hayat sürmektir. İstikamet; tevhit inancına teslim olmaktır. Her kim imanla ölürse işte onlar istikamet sahibidir. Bütün iyi davranışların vazgeçilmez şartı, ifrat ve tefrite sapmadan istikrarlı ve dengeli bir şekilde orta yolu takip etmektir. Bu orta yol, din ve düzen olarak İslam’dır.GÖREVLER YÜKSELDİKÇEİslam'da görevler yükseldikçe sorumluluklar da artar. Ümmet için gece kalkıp Allah rızası için nafile namaz kılmak, mendup olduğu halde, Peygamberimiz için nafile değil, farz olduğu söylemişledir. Peygamberimiz, “Emir olunduğun gibi istikamet üzere ol” ayeti geldiği zaman, “Hud Sûresi beni ihtiyarlattı” buyurmuşlardır. İstikamet üzere olmanın kapsamı ise Enam Sûresi’nin 151-153 ayetlerinde şöyle açıklanmaktadır: “De ki; gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin, yoksulluk korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızıklarını biz veririz. Kötülüklerin açık olanına da gizli olanına da yaklaşmayın ve Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin. İşte bunlar Allah’ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Yetimin malına, erginlik çağına erişmesinden önce onu en güzel şekilde değerlendirmek dışında yaklaşmayın. Ölçüyü ve tartıyı da adalete uygun bir şekilde tam yapın. Hiçbir cana kaldırabileceğinden fazla yük yüklemeyiz. Bir yakınınız hakkında da olsa konuştuğunuz zaman adalete uyun. Allah’a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size, iyice düşünesiniz diye bunları emretti. İşte benim müstakim olan yolum budur, ona uyun. Değişik başka yollara uymayın, sonra bu yollar sizi O’nun istikamet yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti.”  Görüldüğü gibi bu ayetlerde istikamet üzere olan kimsenin uyacağı emirler ve uzaklaşacağı yasaklar sayılmıştır. İstikamet üzere olmak, din ve düzen olarak İslam’ı hakkını vererek kıvamında yaşamaktır. Görevi yüksek olanın, istikamet üzere olması daha mühimdir ve çetindir. Önde olan bu insanlar, herkesten daha fazla, İslam dışı her türlü inançtan ve sünnete aykırı düşünce ve davranışlardan, bidat ve hurafelerden uzak durmak zorundadırlar.GEÇERLİ OLANİslam’da hiçbir kimsenin, vahye, ayet ve hadise dayanmadan kendi isteği ile bu haramdır veya bu helaldir deme hak ve salahiyeti yoktur. Kanun ve kural koyma, herhangi bir konuda yasak veya serbestlik getirme hakkı yalnız Allah'a aittir. Allah, bütün âlemlerin rabbidir. Gerçekten Allah, âlemlerin rabbi olduğundan kâinatın hepsinde onun kanunları geçerlidir. Sıfat ve mevkileri ne olursa olsun hiçbir kulun hüküm koyma hak ve salahiyeti yoktur. Bu sadece Allah’a mahsustur. Allah, adaleti ikame edin ve emanetleri ehline verin diyor. Bu O’nun emridir. Adalet, bir şeyi yerli yerine koymaktır. Emanet; İslam ve kamu yönetimizdir. Ehliyet ise bir liyakat işidir. Ehliyet ve liyakatin şartlarını ilim belirler, toplumun zanları ve parmak sayısı belirlemez. İstikamet; görevlerin ilmin belirlediği ehliyet ve liyakat şartlarını taşıyanlar arasından en önde olana verilmesidir. Parmak esasına göre önde olanlardan birisine, sırf bundan dolayı görev vermek, kıvamında bir görevlendirme olmaz. Her aklı başında Müslüman bu hususlara dikkat etmek zorundadır. Uyulması gereken Kur’an, Sünnet ve salim İslam fıkhıdır. Geçerli olan da budur. Çünkü Rabbimiz; “Rabbinden sana vahyedilene uy" buyurmaktadır. İstikametin alametlerinden birisi de müspet fikre itibar etmektir. Bunun örneği şudur. Peygamberimiz Bedir Savaşı’nda askerlerini konuşlandırdı. Hubab b. Münzir, ey Allah’ın Resulü, siz bunu vahiy eseri olarak mı yaptınız, yoksa kendinizin içtihadı mı diye sordu. Hz. Peygamber kendi içtihadım, diye cevap verdi. Hubab, öyleyse burası konaklanacak yer değil, deyip başka bir yer gösterdi, Müslümanlar da onun fikrini desteklediler ve Peygamberimiz de önceki fikrinden vazgeçip bu fikri kabul etti. Her Millî Görüşçünün müspet fikre açık olması gerekir. Tıpkı Peygamberimiz gibi. Selam hidayete tabi olanlara…